Încă de la jumătatea lunii mai, ziarul Incomod a publicat o anchetă care viza furnizorul de vopsele Kober, care a construit ilegal un depozit în Ploiești, la intersecția străzilor Mihai Bravu și Apelor! Societatea a ridicat construcția înaintea emiterii autorizației de construire, lucru care este ilegal din punct de vedere al legislației din domeniul urbanismului. În plus, potrivit specialiștilor din domeniu, Kober avea obligația de a da un anunț de începere a lucrărilor, atât la Primărie, cât și la Inspectoratul de Stat în Construcții, iar acesta se poate trimite doar după eliberarea autorizației de construire. Cum atunci când au fost demarate lucrările autorizația nu era emisă, nici anunțul nu a fost dat la timp.

Jurnaliștii noștri au verificat informațiile și au fotografiat depozitul pe data de 4 mai, când construcția era deja ridicată, după cum puteți vedea în imaginile de aici.

Autorizația de construire a fost emisă de abia la o zi după ce jurnaliștii noștri au fotografiat construcția, pe 5 mai, după cum reiese dintr-un răspuns oficial remis către publicația noastră de către Direcția de Urbanism. Asta în condițiile în care Kober a depus cerere pentru eliberarea autorizației în noiembrie 2016, după cum reiese din aceleași documente.

Reporterii noștri s-au consultat cu specialiști în domeniu și ni s-a explicat că inițial s-a făcut un control în teren după primirea cererii. Cei de la Urbanism au descoperit că lucrările fuseseră deja începute și cu câteva zile înaintea Anului Nou dosarul celor de la Kober a fost respins. În acest caz existau două soluții, fie Kober demola ce construise până atunci și revenea cu cererea de emitere a autorizației, fie intra în legalitate, lucru care presupunea plata unei amenzi, dar și foarte multe documente suplimentare. Deși nici una din cele două variante nu s-a întâmplat, pe data de 5 mai Kober a primit autorizația de construire de la Urbanism ca și cum dosarul nu ar fi fost niciodată respins. Responsabili de acest lucru, care ar putea fi considerat chiar un abuz în serviciu, se fac toți cei care au semnat autorizația de construire: primarul Adrian Dobre, secretarul Anabell Olimpia Măntoiu, arhitectul șef Cristina Herția și directorul adjunct de la Urbanism, Rita Neagu.

Referitor la anunțurile de începere a lucrărilor pe care Kober trebuia să le dea la Primărie și la ISC, publicația noastră a solicitat puncte de vedere din partea ambelor publicații. Primăria Ploiești a răspuns pe data de 20 iunie solicitării noastre și ne-a comunicat că societatea Kober a dat anunțul de începere a lucrărilor pe data de 10 mai (foto-document sus), adică tot după ce construcția fusese deja ridicată (reamintim că depozitul a fost fotografiat pe data de 4 mai).

De asemenea, anterior ziarul Incomod primise și răspunsul de la Inspectoratul de Stat în Construcții care ne-a comunicat că firma Kober a depus o adresă prin care comunica începerea execuției lucrărilor în data de 18 mai 2017, în aceeași zi în care ziarul nostru a publicat ancheta referitoare la cum a fost construit depozitul de pe strada Apelor.

ISC mai spune că „la data când a fost începută efectiv execuția lucrărilor la obiectivul de investiție nu a fost efectuat anunțul de începere a execuției lucrărilor.”

Totodată, ISC spune că este în curs de derulare o acțiune de control pentru verificarea respectării prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii 10/1995, privind calitatea în construcții.

În Legea 50/1991, la articolul 7, alin. 8 scrie:

(8) Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate.

În măsura în care se va dovedi că autorizația de construire a fost dată ilegal, aceasta poate fi anulată, după cum spune articolul 12 din aceeași Lege:

Articolul 12(1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.(2) Prin introducerea acţiunii autorizaţia de construire sau de desfiinţare se suspendă de drept şi, pe cale de consecinţă, instanţa va dispune oprirea lucrărilor până la soluţionarea în fond a cauzei.

Potrivit aceleași Legi, dacă se va dovedi că firma Kober a construit depozitul fără autorizație, acest lucru poate fi sancționat astfel:

Articolul 24(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:a) executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control;c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9.(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.Articolul 25 În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 24, organele de control prevăzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.Articolul 26(1)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant;b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), de către investitor şi executant;

În măsura în care, în urma controlului, ISC va concluziona că depozitul a fost construit ilegal, poate dispune desființarea acestuia:

Articolul 29(1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al ţării, şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise.(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. În această situaţie organele de control ale consiliilor judeţene sau locale, după caz, au obligaţia să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here