stud 2015 med 77303900

stud 2015 med 77303900Aglomeraţie la admiterea la Universitatea de Medicină. Deşi salariile sunt mici în domeniu, concurenţa este din ce în ce mai mare, în această sesiune fiind peste 4,5 candidaţi pe un loc. Mulţi vor însă să plece din ţară încă de pe băncile facultăţii. Pe de altă parte, noua legea a salarizării va veni cu schimbări importante pentru medici.

Peste 2.300 de absolvenţi de liceu s-au înscris anul acesta la Universitatea de Medicină.

Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2015–2016 pe domenii de studii are loc astăzi, 22 iulie, pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie.

Taxa de studiu stabilită de Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2015–2016 este de 9.000 lei /an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6.000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă – 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală).

Desfăşurarea examenului de admitere în UMF “Carol Davila” Bucureşti – sesiunea iulie 2015

Listele nominale ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară concursul de admitere şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate la avizierele Facultăţii de Medicină (pentru specializările Medicină şi F.M.A.M.), respectiv ale Facultăţii de Medicină Dentară şi Facultăţii de Farmacie în preziua concursului de admitere.

Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatele facultăților, eventualele neconcordanţe faţă de datele din cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.

Accesul candidaţilor în săli, în ziua concursului de admitere, se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere de către Secretariatele Facultăţilor, începând cu ora 800, pentru toate facultăţile din U.M.F. “Carol Davila”.

La intrarea în sala de concurs supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate iar candidatul semnează în tabelul de prezenţă.

Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşează pe locul indicat prin legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi cel de pe legitimaţia de concurs tip primită la înscriere. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este 5. corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.

În prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.

Începând cu ora 830 se distribuie candidaţilor chestionarele pentru răspunsuri. Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul pentru răspunsuri, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi înlocuit.

După distribuirea chestionarelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe chestionarul de concurs.

Anterior orei de începere a concursului, supraveghetorii distribuie caietele cu întrebări pentru concurs pe cele 4 tipuri. Fiecare candidat are obligaţia să verifice caietul cu întrebări, fiind înlocuite caietele cu greşeli de tipar. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate a notării corecte a numărului caietului cu întrebări pentru concurs pe chestionarul de răspuns.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a susţine proba scrisă.

În timpul probei scrise de concurs, candidaţii nu au voie să consulte nici un fel de material, să discute cu alţi candidaţi, să copieze; se interzice, de asemenea, folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive electronice de comunicare. Cei surprinşi asupra faptului sunt eliminaţi din concurs. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc al sălii unde candidaţii nu au acces până la finalul concursului. În acelaşi loc se vor depozita şi telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs.

Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere.

Concursul de admitere se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor (complement simplu, complement grupat).

Chestionarele de concurs trebuie completate corect, fără ştersături după următoarele reguli:

  • Pentru completare se foloseşte, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru închis;
  • Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
  • Nu se admit chestionare de concurs cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a răspunsurilor.

Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionarul de concurs îşi pot transcrie chestionarul, fără a depăşi însă timpul destinat acestei probe. În aceste conditii, chestionarul iniţial este anulat pe loc de către responsabilul de sală, sub semnătură; chestionarele de concurs anulate sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.

Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unui nou chestionar de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs, înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs.

Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de concurs care sunt primite de la supraveghetori.

Din momentul începerii probei scrise nici un candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 30 de minute şi numai după ce a predat lucrarea şi a semnat borderoul de predare a acesteia. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.

Timpul de concurs (durata probei scrise) începe din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet cu întrebări pentru concurs. Şeful de sală notează la loc vizibil şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de finalizare a concursului.

Durata probei scrise este de 2 ore si jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializările Asistenţă Medicală generală şi Moaşe şi, respectiv 1 ora şi jumatate pentru celelalte specializari ale F.M.A.M.

La Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară concursul de admitere include două discipline (Biologie obligatoriu şi, la alegere, Fizică sau Chimie), totalizând un numar de 100 întrebări, din care 60 pentru proba obligatorie şi 40 pentru cea la alegere.

La Facultatea de Farmacie, concursul de admitere include doua discipline (Chimia organică obligatoriu şi, la alegere, Biologie vegetală sau Anatomia şi Fiziologia omului), totalizând un număr de 100 întrebări, din care 60 pentru proba obligatorie si 40 pentru cea la alegere .

La Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală generală concursul de admitere include două discipline (Biologie obligatoriu şi, respectiv, Fizică sau Chimie la alegere), cu un număr total de 80 de întrebări (60 pentru proba obligatorie şi 20 pentru cea la alegere).

Restul specializărilor de la FMAM (Asistenţă dentară, Tehnică dentară, Asistenţă de farmacie, Radiologie şi imagistică, Laborator clinic, Balneofizioterapie) au la concursul de admitere Biologia ca disciplină obligatorie, respectiv Fizica sau Chimia la alegere, totalizând un număr de 60 de întrebări, dintre care 40 pentru proba obligatorie şi 20 pentru cea la alegere.

Candidaţii vor specifica obligatoriu pe fişa de înscriere disciplina la alegere la care vor susţine concursul de admitere.

La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau chestionarul de concurs şefului de sală şi semnează în tabelul de predare al acestuia.Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv, părăsesc sala înainte de finalizarea probei scrise.

Sursa: www.romaniatv.net

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here