fbpx
duminică, mai 19, 2024
spot_img

Vezi bibliografia și probele sportive care se dau la admiterea în Școala de Poliție de la Câmpina

Citește Și

- Reclamă -

vasile lascar - Ziarul INCOMODVești bune pentru cei care doresc să devină polițiști! Anul acesta, Școala de poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina scoate la concurs un număr record de locuri. Surse din poliție au declarat că vor fi scoase la concurs peste 700 de posturi.

Vezi mai jos bibliografia și probele sportive pe care candidații le-au dat anul trecut. Surse din poliție au declarat pentru Incomod că probele nu vor diferi cu mult.

- Reclamă -

PROBELE ŞI BAREMELE pentru VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE ale candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne

1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

- Reclamă -

3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare – viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare – rezistenţă.

4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

5. Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.

6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

- Reclamă -

7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.

8. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

9. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ.

10. Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele: Nr. crt. PROBELE DE VERIFICARE BAREME MINIME BĂRBAŢI FEMEI 1. Alergare de viteză – 50 m plat 7” 2 8” 1 2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) 7 m 7 m 3. Alergare de rezistenţă – 1000 m 3` 45” 4` 10”

11. Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor: A. Proba de alergare – viteză a) se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi; b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat; c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”; d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte. B. Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) a) se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat; b) poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte); c) în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii; d) candidatul are dreptul la două încercări; e) măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare; f) scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare); g) dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări. C. Proba de alergare – rezistenţă a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 – 25 candidaţi/ cronometru; b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon. În vederea susţinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv adecvat.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA recomandate candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în şcolile de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române – sesiunea 2014

I. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS

1. LIMBA ROMÂNĂ LEXIC – Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului – Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat – Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală – Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele – Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele – Regionalismele. Arhaismele – Cuvintele polisemantice – Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii) – Pleonasmul NOŢIUNI DE FONETICĂ – Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul – Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe – Folosirea corectă a accentului în limba română MORFOSINTAXA – Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice – Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie) NOŢIUNI DE SINTAXĂ – Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt – Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor – Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza – Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent – Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI – Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă – Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă Pag.2/4 – Atributul şi propoziţia subordonată atributivă -Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect – Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţia subordonată completivă indirectă. Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, concesive, consecutive. Expansiunea şi contragerea – Acordul SCRIEREA FUNCŢIONALĂ : -Tipuri de scrisori -Cererea -Procesul-verbal -Curriculum vitae (în format european) -Invitaţia ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA : – Semnele de punctuaţie : virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză – Semnele ortografice : cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic

2. LIMBA ENGLEZĂ MORFOLOGIA VERBUL – Categoriile gramaticale ale verbului – Timpul : PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, PAST PERFECT, FUTURE SIMPLE, FUTURE CONTINUOUS, FUTURE PERFECT – Aspectul simplu şi continuu timpurile: trecut, prezent şi viitor, aspectul perfect – Diateza: Active Voice, Passive Voice – Persoana şi numărul – Formele nepersonale ale verbului – Expresii impersonale – Verbele auxiliare – Verbele modale SUBSTANTIVUL – Numarul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor -Countable & uncountable nouns ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI – Articolul hotărât. Articolul nehotărât. Articolul zero. Omisiunea articolului – Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotărât NUMERALUL – Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracţionar. Numeralul colectiv. Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial PRONUMELE – Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele relativ. Pronumele nehotărât. Pronumele negativ ADJECTIVUL – Comparaţia adjectivelor. Formarea comparativului şi superlativului. Comparaţia neregulată a adjectivului. Locul adjectivului în propoziţie ADVERBUL – Comparaţia adverbului PREPOZIŢIA Pag.3/4 SINTAXA – Ordinea cuvintelor în propoziţie – Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative etc.) – Propoziţii condiţionale (I, II, III); Propoziţii condiţionale mixte – Corespondenţa timpurilor – Vorbirea directă şi indirectă

3. LIMBA FRANCEZĂ MORFOLOGIA ARTICOLUL – Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv – Omisiunea articolului SUBSTANTIVUL – Genul substantivelor. Femininul substantivelor. Substantive cu două genuri – Nume de ţări – Cazurile substantivelor ADJECTIVUL – Locul adjectivului calificativ. Adjective care îşi schimbă sensul după loc – Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ – Acordul adjectivului calificativ – Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotărât PRONUMELE – Pronumele personal (aton, tonic), il – cu valoare de pronume neutru, pronumele personal complement, pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale – en, y, pronumele relativ, pronumele nehotărât VERBUL – Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale – Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive) – Moduri verbale : indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu – Timpuri verbale : simple şi compuse. Formarea timpurilor verbale – Diatezele : activă, pasivă, reflexivă – Verbele impersonale – Concordanţa timpurilor la modul indicativ – Si condiţional, Si dubitativ ADVERBUL – Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative) – Formarea adverbelor de mod. Poziţia adverbelor negative. Ne expletiv – Adverbe la comparativ şi superlativ CUVINTE DE LEGĂTURĂ – Prepoziţia (principalele prepoziţii, forme, loc, repetare, omisiune, întrebuinţare), locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia (coordonatoare, subordonatoare) SINTAXA – Sintaxa propoziţiei : exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei – Întrebuinţarea negaţiei ne. Suprimarea negaţiei pas. Interogaţia totală, parţială – Sintaxa frazei: propoziţii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstanţiale cauzale, concesive, consecutive, de scop – Discursul raportat LEXIC Pag.4/4 – Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte

II. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei Naţionale şi aflate în vigoare în anul şcolar 2013 – 2014, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.

- Reclamă -
spot_img
spot_img
spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!

Ultimele Știri

Accident grav de motocicletă, în Prahova

UPDATEVictima, bărbat în vârstă de 51 de ani, prezintă un traumatism cranio-cerebral sever și a fost intubat de echipajul...
Sari la conținut