Cei care doresc să se înscrie la examenul de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza pot citi mai jos toate detaliile despre ce documente trebuie să conțină dosarul și despre cum se face înscrierea:

Secţiunea 2

Întocmirea şi transmiterea dosarelor de concurs

Art. 9

(1) Candidaţii vor depune dosarul de concurs, cu toate documentele solicitate, la unităţile care desfăşoară activităţi de recrutare şi vor ţine legătura cu acestea, pentru a se informa cu privire la data şi locul unde se va susţine testarea psihologică.

(2) Termenul de depunere a dosarului de concurs este stabilit de fiecare beneficiar în parte.

Art. 10

Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., a Dispoziţiei-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. de organizare şi desfăşurare a recrutării şi selecţiei candidaţiilor pentru instituţiile de învăţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar M.A.I. – 2017, precum și a Dispoziţiei anuale a directorului general al D.G.M.R.U. care stabileşte aspectele procedurale cu privire la recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ – 2018.

Art. 11

(1) Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă, unitatea care a efectuat recrutarea va trimite la Academie un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 

– cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare;

– documentele care atestă absolvirea programului de studii liceale:

1. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2018 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate;

2. Pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2018:

a. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificată cu originalul de către funcţionarul competent; în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă;

b. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

c. foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată;

 

– fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt pentru instituţii de învăţământ din M.A.I.”;
– copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
– copie după certificatul de naştere;
– copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
– avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
– cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului;
– două fotografii color 3/4 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

(2) La dosarul de recrutare se pot depune copii ale documentelor solicitate la alin. (1), certificate pentru conformitate și semnate de către persoana desemnată și de către candidat.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dosarele candidaţilor recrutaţi de structurile de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor fi centralizate la nivel de Inspectorat General/Administraţie Naţională a Penitenciarelor, și ulterior trimise la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Art. 12

(1) În cazul candidaţilor înscriși pe locuri distincte (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale etc.), dosarul de recrutare va conține, suplimentar, şi documentele, în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare pe aceste locuri, solicitate prin Dispoziţia-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. de organizare şi desfăşurare a recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar M.A.I. – 2017 şi Dispoziţia anuală a directorului general al D.G.M.R.U. care stabileşte aspectele procedurale cu privire la recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ – 2018.

Art. 13

(1) În urma aprobărilor solicitărilor beneficiarilor O.M.A.I. nr. 35/2014 şi O.M.A.I. nr. 108/2014 aceştia vor depune suplimentar, în fotocopie, la dosarul de recrutare, şi documentele solicitate de actele normative menţionate.

(2) Pentru olimpici, dosarul de recrutare va cuprinde copia diplomei care atestă premiile obţinute la olimpiadele şcolare naţionale/internaţionale (conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi alin. (4) din prezentul Regulament), certificată cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea. În cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă.

FRECVENTA REDUSA

Art. 14

(1) Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă redusă, structurile de resurse umane vor trimite, la Academie, câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:

 

– cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare; – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

– copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);

– copie după certificatul de naştere;

– copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;

– cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului;

– două fotografii color 3/4 cm pe suport de hârtie (în ţinută civilă); pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal;

– fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt pentru admiterea în instituțiile de învățământ militare/de poliție”;

– avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;

– adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea în care este încadrat candidatul;

– o copie a borderoului, conformă cu originalul, pentru candidaţii declaraţi „promovat” de către o comisie de evaluare a performanței fizice constituită prin ordin/dispoziţie de zi pe unitate a unităţii în care sunt încadraţi;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

 

(2) La dosarul de recrutare se pot depune copii ale documentelor solicitate la alin. (1), certificate pentru conformitate și semnate de către persoana desemnată și de către candidat.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dosarele candidaţilor recrutaţi de structurile de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, vor fi centralizate la nivel de Inspectorat General, și ulterior trimise la Academie.

Art. 15

La sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se vor trimite numai dosarele candidaţilor declaraţi „Apt” din punct de vedere psihologic.

Art. 16

(1) Unităţile de recrutare vor prelucra datele cu caracter personal ale candidaţilor în sistemul informatic – e-Management Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-Admitere, conform cererii de înscriere, până la data de 29.06.2018.

(2) Pentru candidaţii la învăţământul cu frecvenţă redusă se vor prelucra datele separat.

(3) Unităţile cu sarcini de recrutare a candidaţilor sau structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale de armă, după caz, vor trimite la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Serviciul Management Resurse Umane, în format letric, tabelul nominal cu datele candidaţilor selecţionaţi, pe facultăţi, separat pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

(4) Opţiunea candidatului, consemnată în Cererea-tip de înscriere la concurs şi transmisă Academiei de către unitatea care a efectuat recrutarea, în tabelul nominal cu datele candidaţilor recrutaţi, nu poate fi modificată.

(5) Dosarele candidaţilor la învăţământul cu frecvenţă şi la învăţământul cu frecvenţă redusă, cuprinzând documentele solicitate la art. 11-14 şi tabelele cuprinzând datele candidaţilor se vor transmite la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” până la data de 29.06.2018.

Sursa: www.academiadepolitie.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here