Au mai rămas câteva zile pănă la începerea noului an şcolar 2015-2016, când porţile unităţilor de învăţâmânt se vor redeschide pentru a-i primi pe copii şi elevi în grdiniţe, şcoli şi licee. Pentru siguranţa acestora, pe timpul cât se află la cursuri, trebuie evitată producerea de evenimente, dintre care cele mai grave ar fi incendiile.

Producerea unui incendiu într-o unitate de învăţământ poate avea consecinţe deosebit de grave, prin pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale deosebite.

Pentru evitarea producerii unor astfel de situaţii, este importantă respectarea  următoarelor  reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor, premergător şi pe timpul desfăşurării anului şcolar.

Premergător începerii anului şcolar:

 • Verificarea instalaţiilor electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice  de  către  personal  autorizat,  eliminându-se defecţiunile constatate;
 • Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se vor executa cu personal atestat;
 • Protecția golurilor din  elementele  de  construcţie  cu rol  de  compartimentare (pereţi, tavane) cu materiale rezistente la foc cel puţin 15 minute;
 • Verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de către personal autorizat;
 • Asigurarea necesarului de stingătoare conform prevederilor normelor în vigoare;
 • Asigurarea evacuării rapide  şi  sigure  a  persoanelor  şi  bunurilor  din  clădire -întocmirea  și  afișarea  planurilor  de  evacuare  în  caz  de    Acestea  se întocmesc :

-pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;

-pe încăperi, dacă în ele se afla cel puţin 50 de persoane;

-pentru încăperile destinate cazarii, indiferent de numărul de locuri.

 • Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi destinate cazării, pe partea interioară a uşilor;
 • Stabilirea unui sistem  de  anunţare-alarmare  în  caz  de  incendiu  precum  și  a măsurilor de informare și cunoaștere a acestuia de către elevi, personalul didactic și auxiliar;
 • Clasele în care sunt elevi cu handicap locomotor şi clasele I trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă;
 • Înainte de sezonul  rece  se  vor  verifica,  cu  personal  autorizat,  mijloacele  de încălzire locală (sobele cu/fară acumulare de căldură şi coşurile pentru evacuarea fumului), eliminându-se eventualele defecţiuni şi asigurându-se buna funcţionare a acestora.

Pe timpul desfăşurării anului şcolar:

 • Menținerea liberă  a  căilor  de  acces,  intervenţie  şi  evacuare  a  persoanelor  şi bunurilor în caz de incendiu se menţin libere şi întreţinute corespunzător;
 • Traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât şi circulaţia lesnicioasă, atât ziua cât şi noaptea;
 • În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor, nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare, etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie;
 • În laboratoare,   ateliere,      se   vor   introduce   numai   materialele   didactice (substanţe, reactivi, etc.) necesare pentru ziua respectivă;
 • La încheierea  activităţilor  didactice  se  vor  goli  coşurile  de  gunoi  în  locurile special destinate, situate în afara construcţiilor;
 • La încheierea  activităţilor  specifice  se  deconectează  aparatele/sistemele  de ventilaţie/climatizare  locală,  se  întrerupe  iluminatul  artificial  şi  se  opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere, etc.;
 • Pentru ca instalaţiile electrice să nu constituie cauze de incendiu, se interzice:

-utilizarea  instalaţiilor  sau  echipamentelor  electrice  cu  improvizaţii  sau defecţiuni;

-înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor  automate cu altele necalibrate;

-suprasolicitarea  instalaţiilor  electrice  (conductoare,  cabluri,  întreruptoare, comutatoare,  prize,  transformatoare,  etc.)  peste  sarcina  admisă  prin racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor.

 • Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi;
 • Semestrial se  vor  executa  exerciţii  de  alarmare -evacuare   cu   asigurarea participării întregului personal de elevi și cadre didactice;
 • Se vor  desfășura  activități  privind  educaţia  elevilor  pentru  formarea  unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva incendiilor, care se va face organizat în şcoli, conform unei programe de învăţământ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here